Oferta

FUNDAMENTOWANIE

 • iniekcyjne wzmocnienia podłoża pod fundamentami istniejącymi
 • wykonawstwo mikropali
 • poprawa warunków posadowienia nowych obiektów
 • poprawa parametrów podłoży zdegradowanych na skutek ruchu wód gruntowych łub oddziaływań dynamicznych
 • uszczelnianie podłoża gruntowego i wykonawstwo przegród szczelnych
 • uszczelnianie szwów roboczych i spękań konstrukcji betonowych
 • rekonstrukcja obiektów uszkodzonych w wyniku podtopienia
 • uszczelnianie dylatacji
 • drenaże
 • zwiększenie nośności pali istniejących

f3 f2 f1

WYKOPY

 • uszczelnienie dna i ścian wykopów
 • kotwienie ścian wykopów
 • kotwienie ścianek szczelnych
 • stabilizacja zboczy
 • uszczelnienie głowic kotew gruntowych

w2 w1

MOSTY I WIADUKTY

 • wzmocnienia i uszczelnienia konstrukcji ceglanych i kamiennych mostów
 • iniekcja szczelin w konstrukcjach betonowych
 • poprawa warunków posadowienia filarów mostowych
 • wzmocnienia fundamentów poniżej zwierciadła wody
 • kotwienie fundamentów konstrukcji mostowych
 • likwidacja szkód powstałych w wyniku erozji wody
 • zwiększenie nośności pali

miw2 miw1

ZBOCZA

 • wzmacnianie i stabilizacja zboczy, nasypów, podcięć i wykopów zagrożonych zsuwem
 • gwoździowanie
 • kotwienie i wzmacnianie ścian oporowych
 • uszczelnienie dylatacji
 • stabilizacja gruntów
 • wykonanie mikropalowych ścian
 • drenaże wiercone

z3 z2 z1

OBIEKTY HYDROTECHNICZNE

 • usuwanie przecieków i uszczelnienie podłoży gruntowych jazów, zapór i innych obiektów hydrotechnicznych
 • naprawa podwodnych części konstrukcji betonowych
 • kotwienie prefabrykatów (kamiennych lub betonowych) w koronie jazu
 • wzmocnienie kamiennych i betonowych ścian nabrzeży

oh2 oh1

TUNELE

 • uszczelnianie iniekcyjne i zbrojenie
 • stabilizacja nadkładu tuneli
 • rekonstrukcja żelbetowych konstrukcji
 • wzmocnienie otoczenia tunelu przy jego rozszerzaniu

t1